Top 10 English coursebooks for adult learners.

Let’s face it. Traditional coursebooks can bore your students to death. We already have left behind audio cassettes era but also audio CDs are in twilight of their lives. Today you have to rock your classes with digital materials to keep them attentive, motivated and productive. This is why I have prepared for you the 10 best English student books for adult learners list (general profile language course) which is based solely on my personal experiences. If you feel as if you are one step behind, this list is a perfect starting point for you to look around for the best proactive teaching solutions.

Czytaj dalej Top 10 English coursebooks for adult learners.

10 najlepszych podręczników do nauki języka angielskiego dla dorosłych.

Spójrzmy prawdzie w oczy. Tradycyjne podręczniki do nauki języka potrafią zanudzić kursantów na śmierć. Już dawno pogrzebaliśmy erę kaseciaków. Płyty CD także są u zmierzchu swego żywota. Obecnie lektorzy muszą wstrząsnąć publiką za pomocą materiałów audiowizualnych aby podtrzymać ich zainteresowanie, zwiększyć produktywność i wzmocnić motywację. Dlatego przygotowałam dla Was 10 najlepszych książek do nauki angielskiego dla dorosłych (kurs o profilu ogólnym), którą stworzyłam całkowicie w oparciu o moje własne doświadczenia podczas prowadzenia kursów. Jeśli czujecie, że jesteście trochę w tyle, to ta lista będzie świetnym początkiem do podjęcia akcji poszukiwawczej proaktywnych metod nauczania.

Czytaj dalej 10 najlepszych podręczników do nauki języka angielskiego dla dorosłych.

Discover Canada

French navigator and explorer Jacques Cartier let 3 expeditions into what is called today Canada. He was sent in 1534 by King Francis I to the New World in search of treasures and a new route to Asia. Unfortunately, those expeditions failed the king who expected gold and diamond but he was given worthless tombac and quartz. The expeditions were suspended up to the 1604 when Samuel de Champlain, called also a „Father of New France”, was granted to explore those lands one more time. He established Acadia – the first permanent French settlement in New World. The settlers, however, moved to a more sheltered harbour because of severe winter experience. New place named Port Royal was situated in area which is called today Nova Scotia. By 1607 there was established one more French settlement called the St. Lawrence River which allowed France to lay claim to those lands. Then the old Haudenosaunee village was transformed into Quebec from Algonquian word „kebec” which meant „narrows”.

Czytaj dalej Discover Canada

Odkryj Kanadę

Francuski korsarz i odkrywca Jacques Cartier poprowadził 3 wyprawy na terytoria, które dzisiaj nazywamy Kanadą . Wysłany w 1534 przez króla Franciszka I do Nowego Świata miał odnaleźć nową drogę morską do Azji oraz wzbogacić królewski skarbiec o nowe kosztowności. Niestety wyprawy te zwiodły oczekiwania króla, który zamiast diamentów i złota otrzymał bezwartościowy tombak i kwarc. Wyprawy zostały zawieszone do 1604 kiedy to Samuel de Champlain , zwany także „Ojcem Nowej Francji”, została wyznaczony do zbadania tych ziem raz jeszcze. Odkrywca założył Acadię – pierwszą stałą francuską osadę. Niemniej jednak dotknięci doświadczeniem bezwzględnej zimy osadnicy przenieśli się na bardziej osłonięte tereny. Nowe miejsce nazwane przez nich Port Royal było położone na obszarze dzisiejszej Nowej Szkocji. W1607 powstała jeszcze jeden francuska osada St. Lawrence River, która ostatecznie pozwoliła Francji pretendować do tych ziem. Następnie indiańską wioskę z plemienia Haudenosaunee przekształcono w Québec od algonkińskiego słowa „kebec”, co oznaczało „zwężenie”

Czytaj dalej Odkryj Kanadę

Language and your brain

What is the relation between those two: the nature of human brain and the nature of language? The answer to this question is given by Victoria Fromkin and Robert Rodman (1998) who introduce us in their book to neurolinguistics, the interdisciplinary study concerned with the biological and neural language functions. They give us proves that human language is processed in the most complex of human body parts – the brain. Each single organ is made up of „approximately 10 billon nerve cells and billions of fibres which interconnect them”. Its role is to control and process your motor and sensory activities.

Czytaj dalej Language and your brain

Język a Twój mózg

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się jaka jest zależność pomiędzy naturą naszego mózgu a naturą języka? Odpowiedzi na to pytanie udzielają nam Victoria Fromkin oraz Robert Rodman (1998), którzy w swojej książce wdrażają nas w arkana neurolingwistyki – interdyscyplinarnej nauki badającej biologiczne i neuronowe funkcje języka. Autorzy przedstawiają dowody na to, że mowa ludzka przetwarzana jest w jednym z najbardziej złożonych z ludzkich organów – mózgu. Każdy organ z osobna składa się z „około 10 miliardów komórek nerwowych a także miliardów włókien tworzących między nimi powiązania”. Jego zadaniem jest przetwarzanie i kontrolowanie naszych czynności motorycznych i sensorycznych.

Czytaj dalej Język a Twój mózg

How to teach to actually teach? Effective teaching mini guide.

Early stage English teaching involves primarily active games because preschoolers are energetic by nature and their attention span is quite short. Approximately, the three-years-olds can concentrate only for 7 to 9 minutes, four-year-olds about for 12 minutes and the five-year-olds for 14 minutes. It has been my observation that these values vary depending on the group, the frequency of attention span exercises or even the weather. In order to take full advantage of the attention span and learning time each active game should be preceded by detailed instructions. Then a teacher has to make sure that all children understand the rules to avoid unnecessary conflicts and arguments during a game. The chaos outburst can be disheartening for the next play. Let us remember that preschoolers’ attention scatters in a heartbeat and only a full control of the teacher guarantees to bring the game to an end.

Czytaj dalej How to teach to actually teach? Effective teaching mini guide.

Jak uczyć aby nauczyć? Efektywne metody nauczania.

Nauka języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym wiąże się przede wszystkim z zabawami ruchowymi, ponieważ przedszkolaki są z natury ruchliwe i nie są w stanie skupić uwagi na dłużej. W przybliżeniu trzyletnie dzieci potrafią skoncentrować się zaledwie na 7 do 9 minutczterolatki już na 12, a pięciolatki na 14 minut. Z moich obserwacji wynika, że te wartości zmieniają się w zależności od grupy, częstotliwości ćwiczeń na koncentrację a nawet od pogody. Aby w pełni wykorzystać czas skupienia i nauki każdą zabawę ruchową należy poprzedzić dokładnymi instrukcjami, a następnie upewnić się, czy na pewno wszystkie dzieci zrozumiały zasady, aby uniknąć w trakcie niepotrzebnych konfliktów i sporów. Jeśli podczas ćwiczeń zapanuje chaos, dzieci mogą się zniechęcić do kolejnych zabaw. Pamiętajmy, że przedszkolaki bardzo szybko się rozpraszają, więc tylko pełna kontrola lektora nad dziećmi i nad rozpoczętą grą gwarantuje doprowadzenie jej do końca.

Czytaj dalej Jak uczyć aby nauczyć? Efektywne metody nauczania.

How preschool children learn English?

Foreign language learning comes to preschoolers naturally because of their innate curiosity of the surrounding world. The most important task English teacher faces during work is to focus this innate curiosity on language learning. This seemingly simple task can be quite challenging because, unlike adults, preschoolers learn unconsciously which in practice means learning unintentionally, involuntary, through various active games, nursery rhymes and songs. However, children are easily distracted and it is tough for them to focus on a given action for a long time.

Czytaj dalej How preschool children learn English?

W jaki sposób małe dzieci uczą się języka angielskiego?

Dzieciom w wieku przedszkolnym nauka języków obcych przychodzi w sposób naturalny, ze względu na ich wrodzoną ciekawość świata. Najważniejsze zadanie, przed którym staje lektor to ukierunkowanie tej ciekawości na naukę języka. Zadanie to może wydawać się dość proste, ponieważ w przeciwieństwie do osób dorosłych przedszkolaki uczą się w sposób nieświadomy, co w praktyce oznacza uczenie się w sposób niezamierzony, mimowolny poprzez gry, zabawy, rymowanki i piosenki. Pamiętajmy jednak, że dzieci bardzo szybko się rozpraszają i ciężko przychodzi im skupienie uwagi przez dłuższy czas.

Czytaj dalej W jaki sposób małe dzieci uczą się języka angielskiego?