God of the day

These days it is hard to believe that people in ancient times were consumed by religion. Each single conduct had its own religious meaning. Daily chores were soaked with rituals. Nothing stayed without it as ancient tribes lived in a world of fear of massive number of unexplained events and unforeseen nature phenomena, for instance: a simple river flooding could be interpreted as a sign from beyond. An Ancient Norse protected their households from lightning strikes by gathering acorns since the oak was the symbol of Thor. Other societies were also extremely superstitious. The Ancient Romans believed that both animate and inanimate objects were hosts to numina (divine presence). Therefore, it is quite obvious that also between Tigris and Euphrates rivers people’s lives were revolving around pantheon of gods.

Czytaj dalej God of the day

Bóstwo dnia

Obecnie trudno jest nam uwierzyć, że życie starożytnych było trawione przez religię. Absolutnie każde ich zachowanie miało znaczenie religijne. Codzienne obowiązki były przesiąknięte rytuałami. Nic nie pozostawało wolne od najróżniejszych wierzeń, ponieważ starożytne plemiona żyły w strachu przed niewyobrażalną masą niewytłumaczalnych i niedających się wtedy przewidzieć zjawisk przyrodniczych, np.: zwykłe wylanie rzeki mogło zostać odczytane jako znak od sił nadprzyrodzonych. Starożytni Skandynawowie wierzyli, że przechowywanie w domostwach żołędzi ochroni ich przed piorunami, jako że dąb był symbolem Thora. Inne narody były niemniej przesądne. Starożytni Rzymianie byli przeświadczeni, że każdy byt ożywiony, bądź nieożywiony jest napełniony numina (boską obecnością). Oczywiście pomiędzy Tygrysem i Eufratem sprawy ludzi także obracały się w wokół panteonu bóstw.

Czytaj dalej Bóstwo dnia

Gamification – an enjoyable way to solve problems

The idea to write this article came to me in a flash of inspiration while talking to one of my best student’s mom about his learning progress. That mom was convinced that her son doesn’t give a 100% in language learning and he’s spending too much of his free time on playing computer games. It took me some time to convince her that playing computer games is not only a great stress revealing technique but it also develops more efficient learning and prosocial skills.

Czytaj dalej Gamification – an enjoyable way to solve problems

Gamifikacja – przyjemny sposób rozwiązywania problemów

Inspiracją do napisania tego artykułu przyszła do mnie w trakcie rozmowy o postępach w nauce z mamą jednego z moich najlepszych uczniów. Mama była przekonana, że jej syn nie daje z siebie 100% w trakcie nauki i że poświęca masę czasu na gry komputerowe. Dłuższą chwilę zajęło mi wytłumaczenie jej, że gry komputerowe są nie tylko świetną metodą na rozładowanie stresu ale sprawiają, że uczenie się jest bardziej efektywne i kształtują umiejętności prospołeczne

Czytaj dalej Gamifikacja – przyjemny sposób rozwiązywania problemów

Mind the cultural gap

Dealing with international clients in multinational corporation? Or maybe you swing into action with your new international business? In any case, you should bear in mind that cultural stereotypes and generalization can get you into trouble. If you rack your brain how to work with people from other cultures in such a way that it won’t jeopardize business relationships and possible contracts, this article will provide a dash of insight into some strategies to cross cultural communication.

Czytaj dalej Mind the cultural gap

Pokonaj przepaść kulturową.

Zajmujesz się klientami międzynarodowymi w wielokulturowej korporacji? A może właśnie rozkręcasz swój własny międzynarodowy biznes? Tak czy owak musisz pamiętać, że stereotypy i uogólnienia mogą wpakować Cię na minę. Jeśli łamiesz sobie głowę nad sposobem pracy z ludźmi pochodzącymi z innych kultur w taki sposób, aby nie ryzykować nawiązanych relacji biznesowych, lub potencjalnych kontraktów, ten artykuł uzupełni Twoją wiedzę o strategie komunikacyjne w kontaktach międzykulturowych.

Czytaj dalej Pokonaj przepaść kulturową.

Hyperpolyglots – linguistic demigods of our time.

The confusion of languages at Babel Tower is a bible story that everybody knows. Basically, Babylonians built an extremely high tower which served as visible from a long distance landmark, or in other words, an external point of reference for nomadic troopers and navigators. Since the tower helped people to find their way back or through the terrain it was a deal breaker for god who wanted people to be scattered all over the world, and not gathered in one city or a place. To avoid this problem in the future, god confused builders languages (source: https://bible.org/book/export/html/4838).Maybe if Babylonians hadn’t bragged so much about the tower, they wouldn’t have drawn god’s attention to it. Who knows?

Czytaj dalej Hyperpolyglots – linguistic demigods of our time.

Hiperpoligloci – lingwistyczni herosi naszych czasów

Pomieszanie języków podczas budowy wieży Babel to opowieść biblijna, którą znają wszyscy. Ogólnie rzecz ujmując, Babilończycy zbudowali wyjątkowo wysoką, jak na tamte czasy, wieżę, która służyła jako widoczny z daleka punkt orientacyjny dla żeglarzy, handlarzy i nomadów. Skoro wieża ta miała na celu pomaganie ludziom w odnalezieniu drogi do domu, lub wyznaczać azymut, stanowiła zatem złamaniem zakazu nadanego przez Boga, który wyraźnie zakazał im gromadzenia się w jednym miejscu po Potopie (źródło: https://bible.org/book/export/html/4838). Aby uniknąć tego problemu w przyszłości, Bóg postanowił pomieszać języki budowniczych i rozsiał ich po całym świecie. Może gdyby Babilończycy nie obnosili się tak ze swoją wieżą, to może nie zwrócili by na siebie uwagi Boga? Kto wie?

Czytaj dalej Hiperpoligloci – lingwistyczni herosi naszych czasów